روز تهران مبارک

۱۱۱ سال پیش در چنین روزی آقا محمد خان قاجار روستایی کوچک بنام تهران را به پایتختی ایران انتخاب کرد تهران عزیز حتی با آلودگی هایت هم دوستت داریم، روزت مبارک